آکریل

آکریل های شرکت بتا دنت همواره با نام تجاری آکروسان در باز ارائه می شوند

آکریل

آکریل های شرکت بتا دنت همواره با نام تجاری آکروسان در باز ارائه می شوند

آکریل کستینگ (ریختگی)

پودر آکریلیک کستینگ با استاندارد جهانی ISO20795-2013:1 تولید می گردد. ساختار شیمیایی آکریل کستینگ بر پایه پلیمر متیل متاکریلات می باشد که با افزودن کاتالیزور و تثبیت کننده ها در ترکیب آن تولید می گردد. کاربرد پلیمر کستینگ برای ساخت پروتز لثه بصورت تزریقی و یا ریختن مخلوط پود و مایع ترکیب شده با ویسکوزیته پائین داخل فلسک صورت می گیرد.

آکریل فوری (خودپخت)

ساختار شیمیایی آکریل خودپخت بر پایه پلیمر متیل متاکریلات می باشد. در ترکیب شیمیایی پودر ومایع، کاتالیزور افزوده می شود. این محصول در شید زنگی متنوعی توسط شرکت سازنده عرضه می گردد و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.

آکریل قاشقک

ست کامل پودر آکریل قاشقک حاوی یک پودر یک کیلویی به همراه دو عدد مایع 250 میلی لیتری می باشد.

آکریل پختی

ساختار شیمیایی پروتز گرما پخت بر پایه پلیمر متیل متاکریلات می باشد که با افزودن کاتالیست و پایدار کننده تولید می گردد. برای همانند سازی پلیمر متیل متاکریلات با بافت لثه از لحاظ رنگ و براقیت پیگمنت و الیاف مصنوعی ( رگه ) به ترکیب افزوده می شود.

آکریل پختنی

ساختار شیمیایی پروتز گرما پخت بر پایه پلیمر متیل متاکریلات می باشد که با افزودن کاتالیست و پایدار کننده تولید می گردد. برای همانند سازی پلیمر متیل متاکریلات با بافت لثه از لحاظ رنگ و براقیت پیگمنت و الیاف مصنوعی ( رگه ) به ترکیب افزوده می شود.

آکریل قاشقک

ست کامل پودر آکریل قاشقک حاوی یک پودر یک کیلویی به همراه دو عدد مایع 250 میلی لیتری می باشد.

آکریل فوری (خودپخت)

ساختار شیمیایی آکریل خودپخت بر پایه پلیمر متیل متاکریلات می باشد. در ترکیب شیمیایی پودر ومایع، کاتالیزور افزوده می شود. این محصول در شید زنگی متنوعی توسط شرکت سازنده عرضه می گردد و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.

آکریل کستینگ (ریختگی)

پودر آکریلیک کستینگ با استاندارد جهانی ISO20795-2013:1 تولید می گردد. ساختار شیمیایی آکریل کستینگ بر پایه پلیمر متیل متاکریلات می باشد که با افزودن کاتالیزور و تثبیت کننده ها در ترکیب آن تولید می گردد. کاربرد پلیمر کستینگ برای ساخت پروتز لثه بصورت تزریقی و یا ریختن مخلوط پود و مایع ترکیب شده با ویسکوزیته پائین داخل فلسک صورت می گیرد.

پودر آکریل پختنی

ساختار شیمیایی پروتز گرما پخت بر پایه پلیمر متیل متاکریلات می باشد که با افزودن کاتالیست و پایدار کننده تولید می گردد. برای همانند سازی پلیمر متیل متاکریلات با بافت لثه از لحاظ رنگ و براقیت پیگمنت و الیاف مصنوعی ( رگه ) به ترکیب افزوده می شود.

مایع آکریل پختنی

ساختار شیمیایی پروتز گرما پخت بر پایه پلیمر متیل متاکریلات می باشد که با افزودن کاتالیست و پایدار کننده تولید می گردد. برای همانند سازی پلیمر متیل متاکریلات با بافت لثه از لحاظ رنگ و براقیت پیگمنت و الیاف مصنوعی ( رگه ) به ترکیب افزوده می شود.

پودر آکریل قاشقک

پودر آکریل قاشقک بصورت یک کیلویی یا فله 50 کیلیویی

مایع آکریل قاشقک

مایع آکریل قاشقک در حجم های 250 و 500 میلی لیتر

پودر آکریل

ساختار شیمیایی آکریل خودپخت بر پایه پلیمر متیل متاکریلات می باشد. در ترکیب شیمیایی پودر ومایع، کاتالیزور افزوده می شود. این محصول در شید زنگی متنوعی توسط شرکت سازنده عرضه می گردد و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.

مایع آکریل فوری

ساختار شیمیایی آکریل خودپخت بر پایه پلیمر متیل متاکریلات می باشد. در ترکیب شیمیایی پودر ومایع، کاتالیزور افزوده می شود. این محصول در شید زنگی متنوعی توسط شرکت سازنده عرضه می گردد و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.

پودر آکریل کستینگ

پودر آکریلیک کستینگ با استاندارد جهانی ISO20795-2013:1 تولید می گردد. ساختار شیمیایی آکریل کستینگ بر پایه پلیمر متیل متاکریلات می باشد که با افزودن کاتالیزور و تثبیت کننده ها در ترکیب آن تولید می گردد. کاربرد پلیمر کستینگ برای ساخت پروتز لثه بصورت تزریقی و یا ریختن مخلوط پود و مایع ترکیب شده با ویسکوزیته پائین داخل فلسک صورت می گیرد.

مایع آکریل کستینگ

پودر آکریلیک کستینگ با استاندارد جهانی ISO20795-2013:1 تولید می گردد. ساختار شیمیایی آکریل کستینگ بر پایه پلیمر متیل متاکریلات می باشد که با افزودن کاتالیزور و تثبیت کننده ها در ترکیب آن تولید می گردد. کاربرد پلیمر کستینگ برای ساخت پروتز لثه بصورت تزریقی و یا ریختن مخلوط پود و مایع ترکیب شده با ویسکوزیته پائین داخل فلسک صورت می گیرد.

محصولات آکریل بتادنت را با نام آکروسان بشناسید

تمامی محصولات به صورت ست های کامل و ست های جدا قابل تهیه می باشند.