موم ( واکس)

موم ورقه ای (صورتی) برای استفاده در ساخت دنچرهای آکریلیکی، فریم های متحرک شکل پذیری آسان و مقاوم به درجه حرارت هنگام کار

موم بتا

موم ورقه ای (صورتی) برای استفاده در ساخت دنچرهای آکریلیکی، فریم های متحرک شکل پذیری آسان و مقاوم به درجه حرارت هنگام کار