آکریلات

فیلتر محصولات لابراتوآری

ست کامل آکریل پختی شامل یک عدد پودر یک کیلویی به همراه 500 میلی لیتر مایع می باشد.

ست کامل پودر آکریل قاشقک حاوی یک پودر یک کیلویی به همراه دو عدد مایع 250 میلی لیتری می باشد.

ست کامل آکریل فوری (خودپخت) بصورت یک پودر 500 گرمی به همراه یک عدد مایع 250 میلی لیتری ارائه می گردد.

ست کامل پودر آکریلیک کستینگ بصورت یک عدد پودر 500 گرمی به همراه دو عدد مایع 250 میلی لیتری رارئه می گردد.

ست کامل آکریل پختی شامل یک عدد پودر یک کیلویی به همراه 500 میلی لیتر مایع می باشد.

مایع آکریل پختنی در حجم های 250 و 500 میلی لیتر و همچنین فله 180 لیتری

پودر آکریل قاشقک بصورت یک کیلویی یا فله 50 کیلیویی

مایع آکریل قاشقک در حجم های 250 و 500 میلی لیتر

پود آکریل فوری (خودپخت) در بسته بندی 500 گرمی و فله 50 کیلو گرمی ارائه می گردد.

مایع آکریل فوری (خودپخت) در حجم های 250 میلی لیتر و فله 180 لیتری ارائه می گردد.

 

پودر آکریلیک کستینگ در بسته بندی 500 گرمی و فله 25 کیلیویی ارائه می گردد.

پودر آکریلیک کستینگ در بسته بندی 500 گرمی و فله 25 کیلیویی ارائه می گردد.