دوره کامل آشنایی با تکنیک های مدرن ساخت پروتز های متحرک در کشور باکو