گزارش آزمون

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
نمونه گیری توسط مشتری انجام شده است. نتایج تنها برای نمونه های ارسالی معتبر است. گزارش نتایج آزمون نباید بدون اجازه کتبی آزمایشگاه تکثیر شود، مگر آنکه کامل باشد. در آزمون هایی که توسط پیمانکار انجام شده است، نام پیمانکار در قسمت توضیحات آورده شده است.
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر