در این ویدئو با ملزومات روش کستینگ در ساخت دندان های مصنوعی آشنا و با مزیت های ساخت دندان مصنوعی به این روش نسبت به روش های سنتی آشنا می شوید.