واحد تحقیق وتوسعه ( R&D ) شرکت بتادنت یکی از ارکان اصلی شرکت بوده و نقش تغذیه تکنولوژیکی شرکت درراستای روندپیشرفت علم ودانش را دارد. طراحی وتوسعه فرمولاسیونها، ارائه محصولات دندانی جدید و نیز بهبود کیفیت محصولات جاری از وظایف اصلی این واحد می باشد .  بهره گیری از‌متخصصين ‌مجرب‌ ، همكاري ‌با مراكز دانشگاهي‌ و تحقيقاتي‌ ، استفاده‌ ازبه روزترین‌ منابع دندانپزشکی ، دستورکاراین واحدجهت نیل به اهداف تعیین شده میباشد.

اهداف واحدتحقیق وتوسعه شرکت بتادنت که درجهت تلاش برای دستیابی به سطح مطلوب سازمان و نیاز جامعه بوده، دریک چارچوب منسجم تدوین شده که برخی از آنها به شرح زیر می باشد:

  • تولید محصولات جدید و ارتقای کیفیت
  • کشف ودرک فرصت ها و نیازهای بازار
  • مشارکت قوی درجریانهای دانش ویادگیری
  • افزایش میزان خوداتکایی
  • تحقیقات درراستای کاهش ضایعات تولیدی ویافتن راهکارهای هوشمندانه برای کاهش هزینه تولید